Privacy wetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.
De AVG komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Graag vertel ik je hier meer over de wijze waarop ik in mijn praktijk om ga met privacygevoelige informatie.

Jouw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het is voor mij belangrijk om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
De meeste gegevens bewaar ik in het papieren dossier, zoals de behandelovereenkomst en mijn aantekeningen. Deze worden in een afgesloten kast in mijn praktijkruimte bewaard.
Eventuele brieven naar verwijzers/ huisartsen worden opgenomen in een digitaal dossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: consult hypnotherapie
 • de kosten van het consult